Rothermo B.V.

Curieweg 11
3208 KJ Spijkenisse

Bereikbaar:

Contact voorkeur via email
info@rothermo.nl of bovenstaande tabs

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:00 t/m 12:00 uur en
12:30 t/m 16:00 uur
zaterdag en zondag gesloten

Bezoek?
afspraak op zaak is helaas door drukte niet mogelijk!

Bank gegevens:
NL 56 RABO 036 05 200 14

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden 2016 in PDF formaat

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ROTHERMO B.V.

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer, inclusief de Installatievoorwaarden;
  b. Consument: een Opdrachtgever handelend als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  c. Installatievoorwaarden: de installatievoorwaarden van Opdrachtnemer voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een Opdrachtgever;
  d. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden of het leveren van zaken verstrekt aan Opdrachtnemer;
  e. Opdrachtnemer: Rothermo B.V. gevestigd te Spijkenisse, alsmede haar groeps- en/of dochtermaatschappijen en de aan haar gelieerde ondernemingen;
  f. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle offertes, aanbiedingen en alle overeenkomsten van Opdrachtnemer, betreffende onder andere, maar niet uitsluitend, (op)levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten en/of de uitvoering van werkzaamheden, tenzij vooraf schriftelijk met Opdrachtnemer anders is overeengekomen;
  2. overeenkomsten met Opdrachtnemer waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken;
  3. uit eerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortgekomen na- of deelbestellingen, respectievelijke nageleverde (deel)diensten.
 3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden volgt onder andere, maar niet uitsluitend, uit het door Opdrachtgever zonder tegenwerping van Opdrachtnemer accepteren van een offerte of opdrachtbevestiging waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.
 4. Verwijzingen door Opdrachtgever naar hun eigen voorwaarden worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen. Bij verschillen of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, geldt de Nederlandse tekst.
 5. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Schriftelijke afwijkingen worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, voor zover zij niet in de plaats treden van deze algemene bepalingen.
 6. Indien de rechter mocht beslissen dat één of meer bedingen van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is/zijn, dan laat dat de geldigheid van alle overige overeengekomen bedingen onverlet. Voor de bepalingen die in dit verband niet toepasselijk zijn, zal een bepaling in de plaats treden die het meest aansluit bij de niet-toepasselijke bepalingen, doch die wél voldoet aan alle toepasselijke (overheids)voorschriften.
 7. Indien Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Opdrachtnemer hoeft dan de Algemene Voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen of op een andere wijze kenbaar te maken om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2 Offertes en prijzen

 1. Alle door Opdrachtnemer afgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend en aan voortdurende prijswijzigingen onderheving. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Prijzen luiden te allen tijde in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 2. Ieder aanbod en elke offerte van Opdrachtnemer is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn, doch voor maximaal 6 (zegge: zes) maanden. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 3. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Alle prijzen van Opdrachtnemer, daaronder begrepen de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen, zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, reis- (en eventueel verblijf-), verzend- en administratiekosten en kosten van eventueel ingeschakelde derden, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Opdrachtnemer het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Opdrachtnemer en moeten op eerste verzoek op kosten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.
 7. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – indien dit is overeengekomen – de kosten, die Opdrachtnemer heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemner die gevolgen op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor voltooing van de uitvoering daarvan voor Opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden zich voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen en bij door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, danwel indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen en deze wijziging dienovereenkomstig aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 4. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (zegge: drie) maanden na totstandkoming van de overeenkomst, zal een Consument het recht hebben binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Indien de Consument niet binnen de voormelde termijn de ontbinding schriftelijk bij Opdrachtnemer inroept, wordt de Consument geacht met de prijswijziging te hebben ingestemd. Reeds door Opdrachtnemer aan Consument geleverde zaken of diensten, respectievelijk reeds specifiek voor Consument bestelde zaken, welke niet kostenloos door Opdrachtnemer kunnen worden geretourneerd, zullen door Consument onverkort verschuldigd blijven tegen de eerder overeengekomen prijzen.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens Opdrachtgever en/of derden uitgewerkte plannen, tekeningen en/of berekeningen, een en ander in de ruimste zin, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Opdrachtnemer op welke wijze ook heeft geaccepteerd. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
 2. Opdrachtnemer is pas gebonden aan:
  1. opdrachten of bestellingen van Opdrachtgever waarbij Opdrachtnemer geen voorafgaand aanbod heeft gedaan,
  2. mondelinge afspraken,
  3. aanvullingen of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst,
  nadat Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd aan Opdrachtgever dan wel zodra Opdrachtnemer – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden, bestelling of andere afspraken is begonnen.
 3. Indien nadat de overeenkomst is aangegaan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk ter kennis van Opdrachtnemer te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico dat deze wijzigingen niet (correct) worden doorgevoerd voor rekening van Opdrachtgever. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met eventuele ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Duur overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen om werkzaamheden uit te voeren, dan rust te allen tijde op Opdrachtnemer slechts een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk met Opdrachtgever anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 6. Indien de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever of van bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Zonder daardoor in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4 Inschakeling Derden

Voor de goede uitvoering van de overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht naar haar inzicht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst of adequate advisering benodigde informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig op de door Opdrachtnemer gewenste wijze aan Opdrachtnemer stelt;
  2. eventuele door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juist en volledig zijn;
  4. alle voor de (uitvoering van de) werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen aanwezig zijn tijdig voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer;
  5. Opdrachtgever kostenloos zorg draagt voor door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de werkzaamheden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder onder andere maar niet uitsluitend begrepen elektriciteit, gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van Opdrachtgever;
  6. de door Opdrachtgever ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Opdrachtnemer hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  7. de bouwplaats waar Opdrachtnemer haar werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert schoon en voldoende ruim is, alsmede dat er een deugelijke en geschikte vloer aanwezig is, alsmede dat er een goede plaats beschikbaar is voor de verdeler ten behoeve van de vloerverwarming;
  8. Opdrachtnemer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere (overheids)voorschriften;
  9. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouwafval;
  10. Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of schade voor Opdrachtnemer volgens de alsdan gebruikelijke tarieven (als meerwerk) aan Opdrachtnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Alle vragen, verzoeken, klachten etc. van Opdrachtgever dienen schriftelijk bij Opdrachtnemer ingediend te worden.
 4. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken mogen door Opdrachtgever uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Opdrachtnemer of haar toeleveranciers afkomstige verpakking. Opdrachtgever mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 6. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of de advisering op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn (als meerwerk) voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Opdrachtnemer nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Opdrachtnemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 8. Naast de in dit artikel opgenomen verplichtingen voor Opdrachtgever, gelden tevens de verplichtingen voor Opdrachtgever als opgenomen in de Installatievoorwaarden van Opdrachtgever.

Artikel 6 Levering, afname en verzending van Zaken

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen (of reparatietermijnen) kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Opdrachtnemer haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen. Overschrijding van de levertijd kan Opdrachtnemer nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico voor de te leveren zaken op Opdrachtgever over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Opdrachtnemer verlaten of Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald en dus feitelijk ter beschikking staan. Voor de Consument geldt als het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan de Consument ter beschikking staan.
 1. Verzending, transport of lossen van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever en op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending, het transport of het lossen. Voor de Consument geldt dat verzending, transport of lossing van de zaken plaatsvindt voor risico van Opdrachtnemer, maar voor rekening van de Consument.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd verpakkingskosten bij Opdrachtgever (als meerwerk) in rekening te brengen. Deze kosten hoeven niet altijd in prijsopgaven verwerkt te zijn.
 3. Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde zaken door Opdrachtnemer zelf verzorgd zal worden, geschiedt dit voor haar risico. De transportkosten zijn in dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland of op de Waddeneilanden en in Zeeuws-Vlaanderen kunnen extra kosten (als meerwerk) in rekening worden gebracht. Eventuele hogere kosten, bijvoorbeeld voor een door Opdrachtgever gewenste verzekering, komen (als meerwerk) ten laste van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever over deze kosten informeren. De te bezorgen zaken worden zo dicht mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost. Assistentie bij verder transport is voor risico van Opdrachtgever.
 4. Op verzoek van Opdrachtgever kan levering worden beperkt tot bepaalde personen binnen de organisatie van Opdrachtgever of op een andere locatie dan het vestigingsadres van Opdrachtgever plaatsvinden. Opdrachtnemer zal, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, aan dit verzoek voldoen. Het niet voldoen aan dit verzoek en/of het ontbreken van een telefonische of schriftelijke toestemming om incidenteel af te wijken van dat verzoek ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot betaling van het gefactureerde bedrag.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan Opdrachtgever te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Opdrachtnemer het recht de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer binnen een door Opdrachtnemer te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 6. Indien Opdrachtgever na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of retour te zenden aan haar leverancier zonder dat hieruit voor Opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en/of rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van de volledige overeengekomen prijs, alsmede eventuele opslagkosten, kosten voor retourzending aan de leverancier, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Opdrachtnemer alsnog nakoming te vorderen.
 7. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Opdrachtnemer alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever volledig heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd en zullen de kosten die deze vertraging voor Opdrachtnemer veroorzaakt (als meerwerk) op Opdrachtgever worden verhaald. Indien Opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer tevens gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. De bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan Opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie schriftelijk is verzocht. Voor het overige wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van Opdrachtnemer, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of wenselijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Opdrachtnemer niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de Opdrachtnemer met Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Opdrachtnemer heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 3. Alle onkosten welke door Opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeke van Opdrachtgever – waaronder begrepen extra kosten in verband met onvoorziene complicaties die onmiddellijk handelen vereisen en in redelijkheid door Opdrachtnemer zijn gemaakt ter voorkoming van (verdere) schade – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Indien Opdrachtnemer c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van Opdrachtgever niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer voor aanvang van het werk zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van de ligging van kabels en leidingen.

Artikel 8 Opneming van de werkzaamheden en goedkeuring; onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is en Opdrachtgever uit te nodigen om tot opneming en goedkeuring van de werkzaamheden over te gaan. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en dient ertoe te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Bij opneming wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer medegedeeld of de werkzaamheden al dan niet zijn goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken die de reden van de onthouding van goedkeuring zijn. Kleine gebreken, die eenvoudig in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen nimmer een reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 3. De opneming geschiedt uiterlijk 5 (zegge: vijf) kalenderdagen nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever daartoe heeft uitgenodigd. Wordt niet binnen 5 (zegge: vijf) kalenderdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of de werkzaamheden al dan niet zijn goedgekeurd, aan Opdrachtnemer verzonden, dan worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde kalenderdag na de opneming indien en voor zover Opdrachtgever in de voorliggende periode geen schriftelijke klacht heeft ingediend bij Opdrachtnemer.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen 5 (zegge: vijf) kalenderdagen na de uitnodiging, dan kan Opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe uitnodiging sturen, met het verzoek het werk binnen 5 (zegge: vijf) kalenderdagen op te nemen. Voldoet Opdrachtnemer niet aan dit verzoek, dan worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde dag na dit hernieuwde verzoek. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden de voorgaande bepalingen overeenkomstige toepassing.
 5. Een opneming na onthouding van een goedkeuring wordt eveneens overeenkomstig de vorige bepalingen behandeld.
 6. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, indien de werkzaamheden overeenkomstig de voorgaande bepalingen zijn, of geacht worden te zijn, goedgekeurd. De dag waarop de werkzaamheden zijn, of worden geacht te zijn, goedgekeurd geldt als de dag waarop de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd.
 7. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Opdrachtnemer verrichte en met Opdrachtgever overeengekomen werk.
 8. Opdrachtnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde kleine gebreken, voor zover deze voor rekening van Opdrachtnemer komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.
 9. De onderhoudstermijn beloopt 30 (zegge: dertig) kalenderdagen en gaat in op de dag van oplevering als vermeld in dit artikel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Betaling en zekerheidstelling bedrijven

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Het bedrag dat aan honorarium bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het daadwerkelijk aantal bestede uren onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer, alsmede op basis van de bij Opdrachtnemer geldende verkoopprijzen van de geleverde zaken.
 3. Tenzij anders is overeengekomen moet contant of per PIN betaald worden op het moment van levering. Indien betaling na facturering is overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 (zegge: dertig) kalenderdagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtnemer niet binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Opdrachtnemer. Later ontvangen bezwaren over facturen worden niet door Opdrachtnemer gehonoreerd.
 4. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Opdrachtnemer, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever of (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
 5. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van Opdrachtgever.
 6. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% (zegge: twee procent) per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 7. Indien na aanmaning door Opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, heeft Opdrachtnemer het recht de vordering uit handen te geven. De kosten voor betaling en invordering, zoals de buitengerechtelijke kosten, waaronder die voor een faillissementaanvraag, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (zegge: vijftien

procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) en zijn exclusief btw.

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Opdrachtnemer eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
 2. Indien de verlangde zekerheid of vooruitbetaling niet, dan wel op voor Opdrachtnemer ongenoegzame omvang of wijze, aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en reeds geleverde en nog niet verwerkte zaken terug te nemen, onverminderd de aan Opdrachtnemer alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten te vermeerderen met een opslag wegens winst en risico ter hoogte van 15% (zegge: vijftien procent).
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Opdrachtnemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, vervolgens op rente en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Opdrachtgever mag de vorderingen van Opdrachtnemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Opdrachtnemer heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. In geval een Opdrachtgever (mede) namens andere (rechts)personen een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer, wordt deze Opdrachtgever geacht (mede-)Opdrachtgever voor deze overeenkomst te zijn en is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle door deze andere (rechts)personen onbetaald gelaten facturen van Opdrachtnemer.

Artikel 10 Betaling en zekerheidstelling voor de Consument

 1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 4, 6 en 8 van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is op Consument van overeenkomstige toepassing.
 2. Opdrachtnemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% (zegge: vijftig procent) van de overeengekomen prijs bedragen.
 3. Indien na aanmaning door Opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, heeft Opdrachtnemer het recht de vordering uit handen te geven. De kosten voor betaling en invordering, zoals de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Consument. Daarbij zal Opdrachtnemer Consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 (zegge: veertien) kalenderdagen geven om alsnog te betalen.
 4. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan de bedragen en percentages als genoemd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Opdrachtnemer het recht de hoofdsom van de vordering te verhogen met de conform artikel 9 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

Artikel 11 Tekortkoming in de nakoming en opschorting Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer heeft altijd het recht door een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever elke overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, zonder enige nadere ingebrekestelling zonder dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tot enige vergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden, in de navolgende gevallen:

 1. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag of eigen aangifte tot zijn faillissement is gedaan;
 2. indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. indien Opdrachtgever toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt;
 4. indien Opdrachtgever wordt ontbonden of haar activieiten op enige andere wijze komen te eindigen;
 5. indien bij Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd;
 6. indien Opdrachtgever onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 7. indien Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest;
 8. indien Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of niet volledig nakomt;
 9. indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen met betrekking tot Opdrachtgever en deze omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet zal nakomen;
 10. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 11. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 12. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;
 13. indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
 14. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Opdrachtnemer opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 1. Indien Opdrachtnemer op Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. Indien de ontbinding door Opdrachtgever aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12 Opschorting en opzegging werkzaamheden door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten. Voorzieningen die Opdrachtnemer dientengevolge moet treffen, worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die Opdrachtnemer dientengevolge lijdt, dient door Opdrachtgever te worden vergoed.
 2. Indien tijdens een door Opdrachtgever verzochte opschorting schade aan het werk ontstaat, is Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.
 3. Indien de door Opdrachtgever verzochte opschorting langer dan 14 (zegge: veertien) kalenderdagen duurt, kan Opdrachtnemer op ieder gewenst moment vorderen dat aan Opdrachtnemer een evenredige betaling voor het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden wordt gedaan. Opdrachtnemer mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Indien de door Opdrachtgever verzochte opschorting langer dan 4 (zegge: vier) weken duurt, is Opdrachtnemer bevoegd de werkzaamheden in onvoltooide staat te beeindigen. Afrekening geschiedt overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschortingduur wordt hervat, moet Opdrachtgever eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Opdrachtnemer vergoeden.
 6. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 7. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst opzegt c.q. voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst annuleert, is hij aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen 20% (zegge: twintig procent) tot 100% (zegge: honderd procent) van de afgesproken prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de door opdrachtgever gedane opzegging van de overeenkomst voor Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtnemer voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 9. Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 10. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Artikel 13 Bouwstoffen

 1. Opdrachtgever wordt, op zijn verzoek, bij de aanvang van de werkzaamheden in de gelegenheid gesteld de door Opdrachtgever te gebruiken bouwmaterialen (hierna: bouwstoffen) te keuren.
 2. Opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever, behalve in geval van afkeuring van (een deel van de) bouwstoffen, in welk geval de kosten pro rata voor rekening van Opdrachtnemer komen.
 3. De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. De uit de werkzaamheden voortkomende bouwstoffen en afvalstoffen dienen door Opdrachtgever te worden afgevoerd.
 5. De door Opdrachtnemer teveel aangevoerde bouwstoffen zullen door Opdrachtnemer worden afgevoerd.
 6. Opdrachtgever draagt het risico van verlies of beschadiging van bouwstoffen vanaf het moment dat zij zijn aangevoerd en gedurende de tijd dat deze, buiten de normale werktijden, onder zijn toezicht verblijven.

Artikel 14 Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk door Opdrachtnemer te worden bevestigd. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt, tenzij anders overeengekomen, onder andere maar niet uitsluitend plaats:
  1. ingeval van wijziging(en) in de overeenkomst, dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  2. ingeval van afwijking van de bedragen van stelposten;
  3. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  4. in alle overige gevallen waarin in deze Algemene voorwaarden naar meerwerk wordt verwezen.
 2. Stelposten zijn de in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die zijn bestemd voor:
  1. het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
  2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
  3. het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door Opdrachtgever nader dienen te worden ingevuld.
  Van elke stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 3. De door Opdrachtnemer ten laste van stelposten te brengen uitgaven en kosten worden verhoogd met een aannemingsvergoeding van 10% (zegge: tien procent).

Artikel 15 Retentierecht

Opdrachtnemer is gerechtigd om zaken die Opdrachtnemer van en voor de Opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en pand

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het uitsluitend eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever al zijn (betalings-)verplichtingen, waaronder in ieder geval de vorderingen als genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, aan Opdrachtnemer deugdelijk en volledig heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust en zolang Opdrachtgever de daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer niet volledig heeft voldaan, mag Opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen, noch is Opdrachtgever gerechtigd deze zaken te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden ter beschikking te stellen of, anders dan in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan Opdrachtnemer toebehorende zaak. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Opdrachtnemer bewaren. Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Opdrachtnemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 6. Opdrachnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer daartoe ingeschakelde derden hiervoor een onherroepelijke volmacht. Voor een Consument betreft dit schriftelijk herroepelijke volmacht. Dit geldt onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 7. Bij overtreding door een Opdrachtgever is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd (haar verplichtingen uit) de overeenkomst op te schorten of zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
 8. Ingeval van overtreding door een Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, van het bepaalde in dit artikel zal deze aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van tweemaal de factuurwaarde van de betrokken zaken onverminderd het recht van Opdrachtnemer daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van Opdrachtgever of Opdrachtnemer heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Opdrachtnemer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, ongeval, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internetstoringen of stroomstoringen of activiteiten van derden waardoor het automatiseringssysteem van Opdrachtgever niet (volledig) functioneert, ongeacht of de overmacht plaatsvindt bij Opdrachtnemers, haar toeleveranciers of de door haar ingeschakelde derden.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment nakomen.
 5. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 18 Klachten en retourzendingen

 1. Opdrachtgever moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet Opdrachtgever de gebreken, defecten e.d. binnen 2 (zegge: twee) werkdagen na ontvangst van de zaken aan Opdrachtnemer melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding en bevestiging worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek of de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Opdrachtnemer worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 (zegge: één) jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Opdrachtnemer is gemeld, is geen beroep meer mogelijk op een overeengekomen garantie, of op herstel of vervanging en worden de werkzaamheden, respectievelijk de geleverde zaken, geacht te zijn geaccepteerd door Opdrachtgever.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Opdrachtnemer voorradige (groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Dit geldt niet voor Consument.
 6. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor Opdrachtgever.
 7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door Opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van (water)schade die is veroorzaakt door noodreparaties van Opdrachtnemer voor opdrachtgever.

Artikel 19 Garanties

 1. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche in Nederland geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in Nederland. waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 1. Indien zich in de geleverde zaken fabricagefouten voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Opdrachtnemer zich deze zaken kosteloos te vervangen, tenzij de vloerverwarming door derden is gelegd.
 2. Indien de door Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van Opdrachtnemer van een garantie zijn voorzien en deze garantie door de afnemer jegens Opdrachtnemer wordt nagekomen, dan zal die garantie op gelijke wijze gelden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Een door Opdrachtnemer, de fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf,- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend ingeval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabrikant, c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Opdrachtnemer wordt vergoed.
 3. Indien het doel/de bestemming waarvoor Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Opdrachtnemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de Consument.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Opdrachtnemer – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 7. In afwijking van het vorige lid, heeft de Consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer. In plaats daarvan mag Consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.
 8. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde garanties gelden slechts binnen een periode van 2 (zegge: twee) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt en jegens Opdrachtnemer wordt nagekomen, tenzij anders wordt vermeld.
 9. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen (overmacht).

Artikel 20 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Opdrachtnemer gegeven of wettelijke garanties aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever, daaronder begrepen de Consument, aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het gefactureerde en door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer daadwerkelijk betaalde bedrag voor de desbetreffende verrichte werkzaamheden (arbeid) of de desbetreffende geleverde zaken.
 5. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. Na deze termijn komt iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te vervallen door verjaring.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor Consument een termijn van 1 (zegge: één) jaar.

7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk en Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in, respectievelijk niet of niet tijdige aanlevering van, de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;
 5. als gevolg van de keuze van Opdrachtgever die afwijkt van wat Opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is;
 6. door de keuze die Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 7. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer;
 8. als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
 9. het raken of doorslijpen van leidingen en kabels op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 1. Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtnemer daartoe volledig.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade. Deze bepaling geldt niet voor een Consument.
 3. Het bepaalde in lid 7 geldt eveneens voor door Opdrachtnemer eventueel ingeschakelde derden.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht zelf over te gaan tot herstel van materiële schade die Opdrachtgever heeft geleden of stelt te hebben geleden, zonder dat Opdrachtnemer met dit herstel enige aansprakelijkheid erkent. Opdrachtgever heeft de plicht Opdrachtnemer ter zake met een termijn van tenminste 4 (zegge: vier) weken in gebreke te stellen en de gelegenheid te bieden alle eventuele materiële schade te herstellen en/of beperken, welke termijn wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een onderzoek door deskundigen, alvorens Opdrachtnemer geacht kan worden in verzuim te verkeren, zulks onverminderd de rechten van Opdrachtnemer uit de wet of deze Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer deze gelegenheid niet heeft geboden, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever heeft opgeslagen.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
 7. Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden zal benaderen voor het uitvoeren van (montage)werkzaamheden of hierover adviezen geeft, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is geen partij bij de eventueel tussen Opdrachtgever en de derde tot stand gekomen overeenkomst. Opdrachtnemer zal zich inspannen kwalitatief goede derden te benaderen of te adviseren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de bouwplaats waar de werkzaamheden door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever moeten worden verricht, verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinig(en)d zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 10. Indien Opdrachtnemer door derden, waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft gevrijwaard, mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Voorts is Opdrachtgever verplicht om zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikellid voldoende te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven.
 11. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor een Consument indien en voor zover de wet aan de Consument een ruimer aansprakelijkheidsrecht jegens Opdrachtnemer toekent, alsdan echter slechts tot het minimale wettelijk recht van de Consument.

Artikel 21 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in artikel 6:191 BW, na verloop van 1 (zegge: één) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken worden geleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of voltooid hadden moeten worden.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Opdrachtnemer vervaardigde werken c.q. de door Opdrachtnemer geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Opdrachtnemer vervaardigde bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voor behouden.
 3. Door het verstrekken van gegevens aan Opdrachtnemer verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook geanonimiseerd voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Geschillen

 1. Op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is alleen en uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtgever, respectievelijk indien Opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd, aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar Opdrachtgever is gevestigd.
 3. Consument is altijd bevoegd er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Opdrachtnemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen 1 (zegge: één) maand nadat Opdrachtnemer schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Deponering

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze Algemene Voorwaarden, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

Spijkenisse, april 2016

INSTALLATIEVOORWAARDEN ROTHERMO B.V.
Deze installatievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

Indien niet aan de onderstaande Installatievoorwaarden wordt voldaan door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om van de werkzaamheden af te zien en/of de gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 1 Algemeen

 1. De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn.
 2. (Werknemers van) Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Tijdens de werkzaamheden van Opdrachtnemer wordt de werklocatie als bouwplaats beschouwd. Het betreden hiervan is voor eigen risico (ook voor Opdrachtgever). Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.
 3. Er dienen in het pand tenminste 2 (zegge; twee) beschikbare elektragroepen aanwezig te zijn, met elk een minimale zekering van 16 (zegge: zestien) ampère. Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik zijn. Aan te raden is om (kwetsbare) apparatuur los te koppelen van het elektriciteitsnet. Beschadigingen of (schade door) uitval van apparatuur als gevolg van stroomonderbreking of uitval is niet voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat apparatuur na beëindiging van de werkzaamheden van Opdrachtnemer weer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet. Voor het uitvoeren van inslijpwerkzaamheden dient Opdrachtgever te zorgen voor een degelijke elektriciteitsinstallatie en groepenkast. Indien de groepenkast is voorzien van smeltzekeringen dan dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor enkele reserve exemplaren. Voor het eventueel vervangen van (hoofd) zekeringen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen).
 5. Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, goed begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.

Artikel 2 Vloer

 1. De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd). De vloer dient droog en uitgehard te zijn.
 2. De mogelijkheid tot inslijpen is altijd afhankelijk van de kwaliteit van de afwerkvloer. Het inslijpen is niet mogelijk indien de afwerkvloer los ligt, te dun of extreem hard is, tevens is het niet mogelijk om door tegels of beton heen te slijpen. Inslijpen kan alleen in een afwerkvloer van zand & cement of anhydriet, waarbij de afwerkvloer minimaal 2 (zegge: twee) centimeter dik is.
 3. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan dient er minimaal 2 (zegge: twee) centimeter afwerkvloer boven de leidingen aanwezig te zijn. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden dan dient dit tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigingen van leidingen. Opdrachtgever dient deze leidingen zelf en voor eigen rekening te (laten) herstellen.
 4. Indien moet worden ingezaagd met water kunnen er spetters op wanden en plafonds komen. De eventuele herstelkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 3 Verdeler

1. Het plaatsen en aansluiten van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, met in acht name van de volgende voorwaarden:

 1. De verdeler wordt geplaatst op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast. De verdeler mag niet onder het niveau van de vloerverwarming worden geplaatst, tenzij anders overeengekomen met de monteur.
 2. De afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen, de aansluiting tot en met 5 (zegge: vijf) groepen is een 15 (zegge: vijftien) millimeter dikke buis. Van 6 (zegge: zes) tot en met 12 (zegge: twaalf) aansluitingen is de buis 22 (zegge: tweeëntwintig) millimeter dik.
 3. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact.
 4. De verdeler moet binnen een straal van 2 (zegge: twee) meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden.
 5. De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.

Artikel 4 Overige

 1. De vloerverwarmingsinstallatie dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.
 2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal.
 3. Hoewel Opdrachtnemer er alles aan doet om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er veelal met zwaar materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen (schade) als gevolg van transport van materiaal, slijp-, boor-, hak- en breekwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor de aanleg en/of aansluiting van het vloerverwarmingssysteem vallen niet onder de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. Kwetsbare plekken dienen door Opdrachtgever zelf te worden beschermd of verwijderd. Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren. Indien er uitsparingen aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, plafonds, kasten etc. dan dient Opdrachtgever dit zelf te verzorgen of te accepteren dat deze zaken na de werkzaamheden van Opdrachtnemer mogelijk opnieuw dienen te worden afgewerkt.
 1. De door Opdrachtnemer gemonteerde leidingen in o.a. kruipruimtes worden niet-geïsoleerd opgeleverd. Indien gewenst dient Opdrachtgever zelf te zorgen voor de isolatie hiervan.
 2. Op de dag van oplevering dient Opdrachtgever aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en ondertekening van de werkopdracht van Opdrachtnemer.
 3. Indien er niet aan deze Installatievoorwaarden voldaan kan worden dan dient Opdrachtgever hierover ruimschoots voor levering contact met Opdrachtnemer op te nemen.
 4. Meerwerk en/of extra kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.